no risk.jpg

De no-riskpolis

De no-riskpolis

 

Werkgevers hebben vaak schrik om werknemers in dienst nemen te nemen met een ziekte of handicap. Dit in verband met kortdurend en langdurend ziekteverzuim.  

 

No-riskpolis

Werkgevers hebben de plicht om salarissen van zieke werknemers door te betalen. Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt vallen echter veelal onder de no-risk polis. Indien een werknemer een no-riskpolis heeft, dan krijgt deze in geval van ziekte een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) die het UWV uitbetaalt.

 

Werknemers met een no-riskpolis tellen niet mee bij het bepalen van de hoogte van de premie voor de Ziektewet en ook niet voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Als een werknemer in aanmerking komt voor een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), heeft dat dus geen gevolg voor de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie van de werkgever.

 

Wie vallen onder een no-riskpolis

Werknemers die vallen onder de no-riskpolis zijn:

- Nieuwe werknemers met een uitkering op grond van de WIA, WAO, WAZ of Wajong.

- Werknemers die al een WIA-uitkering kregen die al bij u in dienst waren.

- Werknemers die ooit een Wajong-uitkering hadden.

- Werknemers die geen WIA-uitkering kregen aan het einde van de wachttijd na 104 weken arbeidsongeschiktheid.

- Werknemers die belemmeringen hadden bij het volgen van onderwijs en binnen vijf jaar na het afronden van het onderwijs in dienst traden.

- Werknemers op een ‘beschut werk’- werkplek.

- Werknemers die in een dienstverband werkten in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) of een WSW-indicatie hebben.

- Werknemers met een dienstbetrekking die meetelt in het kader van de quotumheffing voor de werkgever.

- Arbeidsbeperkten die voorafgaand aan een dienstbetrekking die op of na 1 januari 2015 startte bij de arbeidsinschakeling door de gemeente werden ondersteund op grond van de Participatiewet.

 

Een werknemer is, nadat hij twee maanden in dienst is, verplicht om door te geven dat hij onder de no-risk polis valt. Deze informatie mag ook door een arbodienst aan de werkgever worden vermeld. Verzuimt een werknemer de werkgever te informeren over zijn no-risk status, dan mag de werkgever daardoor ontstane schade op de werknemer verhalen.

 

Het UWV betaalt een ziektewetuitkering als de werknemer ziek wordt binnen vijf jaar na indiensttreding of herplaatsing. De werknemer kan zelf een verlenging aanvragen voor nog eens vijf jaar bij een aanzienlijk verhoogd risico op ernstige gezondheidsklachten.

 

Als werkgever hoef je de no-risk polis niet aan te vragen. Deze regeling is automatisch van toepassing als de werknemer aan de voorwaarden voldoet.

 

Voor meer informatie kunt u informeren bij ons loonadministratiekantoor te Veldhoven.

​​​​​