Een zieke medewerkers_ wat nu..jpg

Een zieke medewerker, wat nu?

Een zieke medewerker in loondienst?

 

Voor zowel medewerkers, alsook voor ondernemers is het vervelend wanneer een medewerker langdurig ziek is. Indien een zieke medewerker in loondienst is, dan zijn er een aantal verplichtingen waaraan u als werkgever moet voldoen. Ons administratiekantoor neemt de te ondernemen stappen met u door.

 

Personeelsadministratie en verplichtingen bij ziekte.

Een ziekmelding betekent voor een werkgever extra kosten. Als werkgever bent u verplicht het loon van de zieke medewerker door te betalen en eventueel zelfs de uitkering. Tevens komen er bij ziekte van een werknemer de kosten van de re-integratie, indien de ziekte langer duurt. 

 

Indien een medewerker voor een langere periode ziek is, dan kan het wellicht noodzakelijk zijn om tijdelijk vervanging te regelen. Voor een kleiner bedrijf, met enkele werknemers, liggen de kosten voor een zieke medewerker relatief hoog ten opzichte van de totale personeelskosten. 

 

Voor dit soort situaties bestaan verzekeringen, zoals een (ziekte)verzuimverzekering. Veelal zijn deze verzuimverzekeringen gekoppeld aan een Arbodienst, welke u begeleidt bij de re-integratie van een zieke medewerker. Daarnaast kunt u eigenrisicodrager worden bij de WGA of Ziektewet, waardoor u korting ontvangt op UWV premies. Wilt u advies over de loonadministratie en wat voor u de mogelijkheden zijn als werkgever, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. 

 

Doorbetaling loon bij ziekte.

Afhankelijk van de gemaakte afspraken en de van toepassing zijnde CAO is een werkgever verplicht een zieke medewerker op zijn minst 70% van het laatstverdiende loon inclusief vakantietoeslag door te betalen voor een periode van maximaal 2 jaar. 

 

Ziekmelding en re-integratie

De wet- en regelgeving inzake ziekmeldingen en re-integratie is ingewikkeld en continu aan wijzigingen onderhevig. Laat u als werkgever goed informeren over de te nemen stappen bij ziekte. 

 

Een medewerker dient ziek gemeld te worden bij een Arbodienst en bij een eventuele ziekengeldverzekering. 

 

Wanneer een werknemer meer dan vier weken ziek is, classificeert het UWV dit als een langdurige ziektetermijn. Meld dit dan aan de bedrijfsarts of arbodienst. Deze zijn verplicht binnen 6 weken een analyse op te stellen, waarin ook het re-integratieplan omschreven staat.

 

De re-integratie van een langdurig zieke werknemer is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Volgens deze wet heb je als werkgever bijvoorbeeld de verplichting om iedere zes weken een evaluatiegesprek te voeren of het takenpakket aan te passen op de nieuwe capaciteiten van uw werkgever. Het doel van deze wetgeving is om efficiënt en effectief in te grijpen, zodat het verzuim niet langer duurt dan nodig is. 

 

Verplichtingen van de werknemer

Niet alleen de werkgever is gebonden aan een aantal verplichtingen als het aankomt op het re-integratieproces, ook de werknemers dient zich aan een aantal zaken te houden. Zo is hij/zij bijvoorbeeld verplicht om met de bedrijfsarts of arbodienst de gezondheidssituatie te bespreken of dient hij/zij passend werk te accepteren. 

 

Vragen

Mocht u vragen hebben inzake ziekteverzuim en re-integratie van een werknemer, verzoeken wij u contact op te nemen met ons administratiekantoor.