Schermafbeelding 2022-07-27 om 10.10.29.png

Faillissement van een onderneming

Faillissement van een onderneming

 

Laten we hopen dat het niet gebeurt, maar door bijvoorbeeld het wegvallen van de coronasteun, kan een faillissement voorkomen.

 

Als een onderneming failliet wordt verklaard, is een onderneming niet meer in staat haaropenstaande schulden te betalen. De onderneming kan dan niet meer beschikken over de bezittingen en inkomsten van de onderneming.

 

Een faillissement wordt afgehandeld door een curator. Aan de curator dient gevraagd en ongevraagd informatie verstrekt te worden over de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor afhandeling van het faillissement. Daarnaast moet alle medewerking verleend worden aan de curator bij het beheer en het te gelde maken van de boedel. Ook de complete administratie wordt overdragen. Deze plicht geldt ook voor eventuele derde partijen die uw administratie verzorgen of deze in bezit hebben, vanwege hun beroep of bedrijf, zoals een administratie- of accountantskantoor.

 

In verband met het einde van de dienstbetrekkingen en loonbetaling, eindigt de inhoudingsplicht. Tot nader bericht van de belastingdienst moeten er nihilaangiften ingediend worden.

 

De curator kan namens de werkgever de dienstbetrekkingen met de werknemers opzeggen. Opzegverboden zijn niet van toepassing bij een faillissement en ook is er geen ontslagvergunning van het UWV nodig. De werkgever heeft ook geen recht op een transitievergoeding. Verder gelden de reguliere opzegtermijnen. Deze zijn vanwege het faillissement maximaal zes weken, voor zowel de curator als de werknemers.

 

Bewaartermijn loonadministratie
Ondanks het einde van de onderneming moet u de zogeheten basisgegevens, waar de loonadministratie onder valt, zeven jaar bewaren, conform de fiscale bewaarplicht. Formulieren met gegevens voor loonheffingen, kopieën van identiteitsbewijzen en van door de werknemer
aangeleverde beschikkingen of verklaringen moet u nog vijf jaar bewaren.

 

Het UWV helpt een failliete organisatie bij loonbetaling. Laat u informeren over de mogelijkheden door ons loonadministratiekantoor te Veldhoven.